woolash reviews
تشک رویا
تشک مهمان
فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
آسان بار پل ارتباطي شركت هاي حمل و نقل و رانندگان
درباره من
آسان بار تخصصي ترين و محبوب ترين سامانه اينترنتي ارائه دهنده خدمات حمل و نقل كالا در سراسر ايران به رانندگان پايه يك و شركت هاي حمل و نقل (باربري) مي باشد، به عبارت ديگر آسان بار پل ارتباطي رانندگان و شركت هاي حمل و نقل در بستر اينترنت است.
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۱۱:۰۲

 

مقررات حمل كالاي وارداتي به صورت جاده‌اي در ايران 

كالاهاي وارداتي يا صادراتي به سه دسته ذيل تقسيم بندي مي‌شوند:

۱-كالاهاي مجاز: كالاهايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد ( در حال حاضر عمده كالاها  نياز به مجوز ندارد) .

۲-  كالاهاي مشروط: كالاهايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است ( نظير گندم  يا آرد يا صدور كتب ، نشريات ، فيلم با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )

۳- كالاهاي ممنوع : كالاهايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. ( مشروبات الكلي ، گوشت خوك)

 

 

در ماده قانون و تبصره هاي زير مي‌توانيد به راحتي قوانين حمل كالاهاي وارداتي را مطالعه كنيد 

ﻣﺎده 20 - در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ) اﺳت . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر استفاده مي‌كنند ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ هستند.

 • ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذي رﺑﻂ ﺑﻪ تصويب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ .

ماده 21 - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و  بانك ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﺳﺎزﻣﺎن هاي مذكور از گشايش اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .

ماده 22 - در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎوﮔﺎن  (%10) اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد، در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت  ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .

 • تبصره - ﮐﺮاﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ارز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

 

ماده 23 - در ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ،  بانك ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ  (%10) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ده درﺻﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪارك ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ .

 ماده 24 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل و نقل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ  ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك،  بررسي ﻫﺎي ﻻزم را  در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  23 اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 

  ماده 25 -  ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﯾﺎ فيش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (در ﻣﻮارد  ﺣﻤﻞ پيش ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮز حمل) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداري كند .

ماده 26 -  ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﻣﺠﺮي اﯾﻦ آيين ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ها ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذي رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ آئين نامه  ﻫﺴﺘﻨﺪ .

منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

 

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۲۳:۰۶

استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل در جهان را متحول ساختند(بخش سوم)

در دو مقاله قبل به 10 استارت‌آپي كه در صنعت حمل و نقل با نوآوري‌هاي خود در صدر قرار گرفتند، پرداختيم. در اين مقاله سعي داريم به استارت‌آپ‌هاي آينده‌ نگري بپردازيم كه فعاليت‌شان منحصراً حمل و نقل بار است.

استارت‌آپ‌هاي بسياري در رقابتند تا به اوبر باربري تبديل شوند. در بازار رقابتي حال حاضر، كم كردن فاصله ميان رانندگان و ارتباط بخشيدن هرچه آسان‌تر و سريع‌تر آن‌ها با مشتريان و صاحبان كالاهاي ارسالي كليد جا نماندن از رقبا است. تشويق رانندگان به استفاده از تلفن‌هاي هوشمند تا مجهز كردن كاميون‌ها به تجهيزات رهگيري، از جمله تلاش‌هايي براي سرعت و سهولت بخشيدن به اين ارتباطات است. همان‌طور كه در بخش‌هاي قبلي صحبت كرديم تكنولوژي و البته هوش مصنوعي كليد اين تحولات است. اين ‌روزها ميليون‌ها دلار در استارت‌آپ‌ها در سراسر جهان هزينه مي‌شود تا اين تلاش‌ها به ثمر بنشيند و از قبال آن هزاران ميليارد دلار از يكي از پرسودترين صنايع جهان درآمد حاصل شود.

آسان بار-آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل را متحول ساختند

تراكر پث (Trucker Path):

اين شركت امريكائي محبوب‎ترين شركت حمل و نقل با كاميون است. اين شركت دو سرويس مختلف ارائه مي‌دهد: اولين سرويس تراكر پث، دقيقاً هم نام با نام شركت است. اين سرويس در قالب يك اپليكيشن، پاركينگ‌ها، باسكول‌ها، توقف‌گاه‌ها، ايستگاه‌ها، استراحت‌گاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت‌گيري، كارواش‌هاي خودروي سنگين و ملزومات ديگر هر راننده كاميون را كاملاً به روز و با دقت بسيار بالا در قالب نقشه‌هاي تعاملي به او ارائه مي‌كند. اين اپليكيشن بيش از 700 هزار عضو فعال دارد و بالاترين رشد را در ميان اپليكيشن‌هاي مشابه در اين صنعت به خود اختصاص مي‌دهد. رانندگان بهترين استراحت‌گاه‌ها، كم‌ترين نرخ سوخت، وضعيت باسكول‌ها و ده‌ها مولفه ديگر را در اين اپليكيشن به بحث و تبادل نظر مي‌گذارند و با توجه به نظر رانندگان ديگر در مسير خود بعضي از آن‌ها را انتخاب مي‌كنند. اين اپليكيشن نزديك به 2 ميليون دانلود دارد و پر دانلودترين اپليكيشن در صنايع باربري با كاميون است.

 

آسان بار-آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل را متحول ساختند

 

اپليكيشن و سرويس دوم كه اين شركت به بازار معرفي كرد، اپليكيشن تراك لود (Truckload) است. اين اپليكيشن روزانه هزاران محموله را به هزاران راننده‌اي كه آماده حمل آن با كاميون‌هاي خود هستند معرفي مي‌كند. در واقع اين سيستم پلي است كه راننده را با صاحبان محموله و كالاها به يكديگر معرفي كرده و آنان را به هم ارتباط مي‌دهد تا حمل و نقل به مناسب‌ترين، كارآمدترين، آسان‌ترين و سريع‌ترين نوع ممكن اتفاق بيفتد.

 

آسان بار-آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل را متحول ساختند

كي چِين لاجستيكز (Keychain Logistics):

اين استارت‌آپ هم متعلق به ايالات متحده است، ماموريت اين استارت‌آپ هم ايجاد پلي ميان رانندگان كاميون و صاحبان و فرستندگان كالا و محموله است با اين تفاوت كه اين استارت‌آپ كارگزاري و حق‌العمل كاري را نيز جزو محدوده فعاليت خود قرارداده است. كي چِين لاجستيكز روزانه ظرفيت پيشنهاد 40000 تا 200000 محموله را به رانندگان را دارد كه عدد بسيار بالائي است و دست رانندگان را در انتخاب بار خود كاملاً باز مي‌گذارد. مهم‌ترين مشخصه اين اپليكيشن، نحوه قيمت‌گذاري منحصر به فرد آن است. اين اپليكيشن الگوريتم خاصي براي قيمت‌گذاري ايجاد كرده، اين الگوريتم از 78 فاكتور مختلف براي قيمت‌گذاري بر هزينه حمل محموله‌ها استفاده مي‌كند. به طور مثال: قيمت گازوئيل، ترافيك، راه‌ها و... از اين نوع متغيرها هستند. با توجه به تكنولوژي و زيرساخت‌هايي كه اين شركت مهيا كرده، توانسته كمترين هزينه را داشته باشد و كارآمدي و بازده بالائي از خود ارائه دهد. اين دستاورد، دست شركت را باز گذاشته تا تنها حدود 6 تا 12 درصد از ميزان هزينه حمل را به عنوان حاشيه خود در نظر داشته باشد. رانندگان مي‌توانند به سرعت محموله خود را از طريق كي چِين رزرو كرده و 24 ساعت پس از تحويل، مبلغ كرايه را از طريق اپ دريافت كنند. اين اپليكيشن همچنين، ابزارهايي براي رهگيري محموله توسط فرستنده و علاوه بر آن تصويري از رسيد مدارك حمل نيز به فرستنده ارائه مي‌كند.

 

آسان بار_آسان پديا-

كانووي (Convoy):

كانووي هم استارت‌آپي امريكائي است، كانووي در تلاش است تا ميزاني كه امكان دارد باربري با كاميون را بهينه كند. گفته مي‌شود 40% حركت كاميون‌ها بدون محموله است و در واقع در مسير بازگشت و پس از تحويل بار، ديگر محموله‌اي براي راننده وجود ندارد و وي ناچار است تا كاميون خود را خالي به مبدا بازگرداند. كانووي در تلاش است تا با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم از طريق اپليكيشن هم براي راننده و هم براي صاحبان كالا بتواند ابن درصد را كم و كم‌تر كند. كانووي از نظر جذب سرمايه‌گذار نيز مي‌تواند صاحب سبك به شمار بيايد، اين شركت با وجود اينكه تنها از سال 2015 شروع به كار كرده توانسته 32 سرمايه‌گذار به خود جلب كنم و بيش از 80 ميليون دلار از اين راه كسب و كار خود را گسترده دهد. از شناخته‌شده‌ترين اين سرمايه‌گذاران مي‌توان به بيل گيتس، جف بزوس و بيل بردلي اشاره كرد.

 

آسان بار_آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل را متحول ساختند

 

در اين مجموعه مقالات به چندين استارت‌آپ مهم، تاثيرگذار و صاحب سبك در صنايع حمل و نقل پرداختيم، چندين غول شناخته شده و مشهور مانند اوبر (Uber)، وِيز (Waze)، ليفت (Lyft) و ... را تعمداً به فراموشي سپرديم تا امكان پرداختن به استارت‌آپ‌هاي قوي اما زير سايه نيز فرآهم شود. در قسمت بعدي (پاياني) منحصراً به استارت‌آپ‌هاي حمل و نقل كشورمان پرداخته و روش‌ها و رويه‌هاي مبتكرانه آن‌ها را مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد. اگر فكر مي‌كنيد در اين سري مقالات، استارت‌آپي مي‌بايست در ليست ما قرار مي‌گرفت اما قرار نگرفت ما را از نظرات خود بهره‌مند كنيد. اگر علاقه‌منديد به ليست جامع و كاملي از استارت‌آپ‌هاي حمل و نقل دسترسي داشته باشيد، در اينجا با صدها مورد آشنا شويد.

 


براي مطالعه بخش دوم اين مقاله، كليك كنيد.

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۰۹:۵۵

آسان بار در نمايشگاه تكنولوژي و استارت آپ هاي اصفهان

اولين نمايشگاه تكنولوژي و استارت‌آپ‌ها از سوم مهر در اصفهان آغاز شد و در ششم مهر به كار خود پايان داد.اين نمايشگاه با تاكيد بر فناوري، كاربرد دانش در توسعه جوامع بشري و نوآوري، با حضور حدود ۷۰ مشاركت كننده از استان‌هاي مختلف در اصفهان آغاز شد و صاحبان تكنولوژي‌هاي نوين را در اين شهر ايران گرد هم آورد.

 

آسان بار-آسان پديا-آسان بار در نمايشگاه تكنولوژي و استارت آپ هاي اصفهان

 

نمايشگاه تكنولوژي، نوآوري و استارتاپ‌ها زمينه‌هاي مختلفي مانند استارتاپ‌ها و كسب و كارهاي جديد، پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد، صنايع خلاق و پيشرو، مراكز دولتي و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و دولتي را دربرمي‌گيرد و مشاركت‌كنندگان، توانمندي‌هاي خود را در حوزه‌هاي مرتبط با نمايشگاه به نمايش مي‌گذارند.اين نمايشگاه بستري براي عرضه نوآوري و فناوري در نظر گرفته شده و بر خلاف نمايشگاه‌هاي مشابهي كه صرفاً عرضه و تبادل كالا را هدف گذاري كرده‌اند، به دنبال تبادل دانش فني و تكنولوژي و مشاركت ميان شركت‌ها و نيز سرمايه‌گذاري روي طرح‌هاي نو و استارتاپ‌ها است.

حميدرضا فاتحي مدير شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان در مورد اين نمايشگاه گفت:در نخستين نمايشگاه تكنولوژي نوآوري و استارت‌آپ‌ها دانشگاه‌ها، مراكز رشد دانشگاه‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي صنفي داراي فناوري و نوآوري حضور داشتند.

حميدرضا فاتحي افزود: اين نمايشگاه در ۲ هزارمتر فضاي نمايشگاهي و  در قالب ۷۰ غرفه و با حضور ۳۰ استارت‌آپ برگزار شده است.

 

آسان بار-آسان پديا-آسان بار در نمايشگاه استارت آپ ها و تكنولوژي اصفهان-

 

 

برقراري ارتباط بين توليدكنندگان محصولات فناورانه و مشتريان، معرفي فناوري‌هاي روز به صنايع متوسط و بزرگ، آشنا كردن سرمايه‌گذاران با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي فناورانه يا استارتاپ‌ها، دعوت از مخاطبين تخصصي و افراد تحصيل‌كرده به بازديد از نمايشگاه و گردهمايي گسترده‌اي از نقش‌آفرينان اكوسيستم استارتاپي، نوآوري و فناوري از جمله اهداف تعيين شده براي نمايشگاه استارتكس به شمار مي‌رود.

نخستين نمايشگاه تكنولوژي، نوآوري و استارتاپ‌ها در راستاي سياست‌هاي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان به منظور توسعه و ترويج كارآفريني، خلق ثروت، رونق اقتصادي و افزايش سطح اشتغال در جامعه برگزار شد و با استقبال بي نظير مخاطبان خود مواجه شد.

بخشي از اين مخاطبان به دليل توسعه روزافزون فناوري‌هاي نوين و كسب و كارهاي مبتني بر تكنولوژي، بازديد از نمايشگاه را در دستور كاري خود قرار خواهند داد و بخشي ديگر نيز به دنبال بازاري براي توسعه فعاليت‌هاي حوزه فناوري با حمايت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري هستند.

 

 

آسان بار-آسان پديا-آسان بار در نمايشگاه استارت آپ ها و تكنولوژي اصفهان

 

اين نمايشگاه در حالي برگزار شد كه طي سال‌هاي اخير، كسب و كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، رشد چشمگيري داشته‌اند. استارتاپ‌هاي بزرگ و موفق ايراني به لطف ايده‌هاي جواناني ايجاد شده است كه به دليل تخصص و قابليت‌هاي خود اين فرصت را هم داشته‌اند تا در صدها شركت بين‌المللي و مشهور اروپايي و امريكايي كار كنند، اما به رغم همه مشكلات، فشارها و محدوديت‌ها در داخل كشور مانده‌اند و با آموختن از تجربيات موفق داخلي و خارجي، كسب و كار خود را به راه انداخته‌اند.

در اين نمايشگاه طيف وسيعي از مخاطبين شامل فعالان حوزه‌هاي فناوري و تكنولوژي مانند تجهيزات پوشيدني، خرده‌فروشي، خدمات، آموزش، حمل و نقل و لجستيك، شهرهاي هوشمند و فناوري‌هاي شهري، پهپاد و رباتيك، واقعيت افزوده، واقعيت مجازي، هوش مصنوعي، كشاورزي هوشمند، سفر و گردشگري، بازي‌هاي رايانه‌اي، رسانه و بازاريابي، سلامت، اينترنت اشيا، انرژي، امنيت شبكه، اتوماسيون، توليد هوشمند، بلاك‌چين، فين‌تك و تجارت الكترونيك، شبكه‌هاي اجتماعي، فناوري‌هاي فضايي و كارآفريني اجتماعي حضور داشتند و داشته‌ها و دستاوردهاي خود را براي افرادي نظير مديران وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و خصوصي، شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور، استارتاپ‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران خصوصي، پارك‌هاي علم و فناوري، شتاب دهنده‌ها و مراكز رشد، مخترعان، طراحان وب و اپليكيشن، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، مشاوران و منتورها، برگزار كنندگان رويدادها و مديران تحقيق و توسعه صنايع و شركت‌ها به نمايش گذاشتند.

در اين نمايشگاه بازارگاه الكترونيكي «آسان بار» يكي از سامانه‌هاي هوشمند اعلام بار نيز حضور دارد.

ابراهيم وارسته مدير ماركتينيگ آسان بار  هدف از حضور در اين نمايشگاه را شناسايي بهتر و بيشتر جامعه هدف (شركت‌هاي حمل‌ونقل و رانندگان) برقراري ارتباط نزديك‌تر با آنها و نيز پاسخگويي به پرسش‌هاي آنها، عنوان كرد و افزود: ميزان استقبال از غرفه آسان بار بسيار مطلوب بوده است.

ابراهيم وارسته تاكيد كرد: روزانه بيش از ۴۰۰۰ بار در سيستم آسان بار عرضه مي‌شود و ۲۶ هزار راننده نيز در اين سامانه ثبت‌نام كرده و در حال فعاليت هستند.

آسان بار-آسان پديا-آسان بار در نمايشگاه استارت آپ ها و تكنولوژي اصفهان-محمد حسيني

 

محمد حسيني مديرعامل آسان بار نيز با بيان اين كه ارايه ۴۰۰۰ بار در اين بازارگاه به معني ۵ درصد از كل بار عرضه شده در كشور است، گفت: تعداد زياد سفارشات بار موجب ايجاد تنوع و فراواني در نقاط مختلف و در نهايت كاهش هشت درصدي تردد يكسر خالي ناوگان جاده‌اي شده است.

محمد حسيني با تاكيد بر اين‌كه اين بازارگاه در بخش صدور بارنامه و مسئوليت‌هاي شركت‌هاي حمل‌ونقل وارد نشده است، خاطر نشان كرد: در حال حاضر شركت‌هاي حمل‌ونقل، بار خود را در اين بازارگاه اعلام مي‌كنند و رانندگان مي‌توانند پس از انتخاب يكي از بارهاي ارايه شده با شركت حمل‌‌ونقل براي حمل آن وارد مذاكره شده و به توافق برسند.

حسيني در ادامه گفت: شركت‌هاي حمل‌ونقل ملزم به درج كرايه صافي و دريافتي راننده در اين بازارگاه هستند و چون مسافت هم به طور تقريبي درج مي‌شود رانندگان قادر خواهند بود تصميم بهتري اتخاذ كنند.

آسان بار-آسان پديا-آسان بار در نمايشگاه استارت آپ ها و تكنولوژي اصفهان-محمد حسيني

 

مديرعامل آسان بار در آخر با توضيح بيشتر در مورد اين سامانه اضافه كرد: در اين سامانه همچنين براي خدمات دهي بهتر و مناسب‌تر به رانندگان، بخشي به نام « آسان خدمت» در اپليكيشن ايجاد شده كه اطلاعات مربوط به تاريخ اعتبار كارت هوشمند، كارت سلامت، كارت سوخت، معاينه فني و ... رانندگان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد و 15 روز قبل از اتمام تاريخ اعتبار هر يك از آنها، به آنان اخطار مي‌دهد.

به گفته حسيني بازارگاه‌هاي الكترونيكي بار مطابق آيين‌نامه امكان ورود به مراكز توزيع بار، سالن‌هاي اعلام بار و نوبت‌دهي بار را ندارند.

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۲۴:۱۲

توقف مونتاژ كاميون هاي ولوو در ايران از تاريخ 2 مهرماه 97 

شركت كاميون سازي «ولوو» روز دوشنبه ۲ مهر (۲۴ سپتامبر) اعلام كرد به دليل بازگشت تحريم‌هاي آمريكا عليه اقتصاد ايران فرآيند سواركردن قطعات (مونتاژ) كاميون‌ هاي خود در ايران را متوقف كرده است.

 

خروج امريكا از برجام و تحميل تحريم‌هاي اقتصادي از سوي دونالد ترامپ 

رئيس‌جمهوري ايالات متحده سبب شد بسياري از شركت‌هاي اروپايي در زمينه همكاري‌هاي تجاري خود با ايران تجديدنظر كنند. تحريم ها عليه ايران در 6 اوت توسط دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا اعمال شد. او آمريكا را از معامله هسته‌اي با ايران بيرون كشيد و شركت‌هاي سراسر اروپا را مجبور كرد در سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران تجديد نظر كنند. قبل از اعمال تحريم‌ها ولوو تصريح كرده بود كه ايران مي‌تواند قطب اصلي صادرات آن در بازارهاي منطقه خليج فارس و شمال آفريقا باشد.

در حالي كه ولوو پيشتر از گسترش فعاليت هايش با شريك تجاري خودرو، سايپا ديزل خبر داده بود، سخنگوي ولوو گفت كه اين گروه كاميون سازي ديگر نمي‌تواند مبلغي بابت قطعات فرستاده شده به ايران دريافت كند پس تصميم گرفت در ايران فعاليت نكند. ( در مورد ولوو در گذر زمان بخوانيد )

 

ولوو ديگر نمي‌تواند از طريق بانك‎هاي ايران بابت قطعات خودرو و خدمات دستمزد دريافت كند 

فردريك ايوارسون، سخنگوي ولوو در اينباره گفت كه اين شركت ديگر نمي‌تواند از طريق بانك‎هاي ايران بابت قطعات خودرو و خدمات دستمزد دريافت كند و به همين علت تصميم گرفته است به همكاري خود با ايران پايان دهد.  آقاي ايوارسون در ادامه افزود كه به دليل تحريم‌هاي ايالات متحده، ادامه دادن رابطه تجاري با ايران مي‌تواند به اين شركت ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري وارد كند و به همين علت براي اين شركت راهي جز پايان بخشيدن به همكاري با ايران وجود ندارد.

اتحاديه اروپا براي محافظت از شركت‌هايش قانوني اجرايي كرده است. آمريكا بانك ها را تهديد كرده است اگر با شركت‌هاي ايراني داد و ستد كنند، واشنگتن آنها را از سيستم مالي آمريكا حذف مي كند.

 

همكاري ولوو با سايپا ديزل

 

شركت سوئدي ولوو در سال‌هاي اخير با «سايپا ديزل» كه بخشي از شركت خودروسازي سايپا ايران بود، همكاري مي‌كرد و سواركردن قطعات خودروهاي سنگين در ايران را بر عهده داشت. بيش از۳۵۰۰ كاميون ولوو در سايپا ديزل تا ماه مه امسال و پيش از ورود به سال مالي جديد مونتاژ شدند و با اينكه قرار بود در مجموع ۵۰۰۰ خودرو مونتاژ شوند، اما ولوو براي جلوگيري از مشكلات مرتبط با تحريم‌ها، پروژه خود در ايران را متوقف كرد.

 

منبع: finds و جوان خودرو

 

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۲:۰۳

تن كيلومتر جايگزين كرايه توافقي كاميون

 فرامرز مداح در تشريح آخرين برنامه ها و فعاليت هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي براي پياده سازي سيستم كرايه بار براساس «تن كيلومتر» گفت: تلاش كرديم با بررسي هاي همه جانبه سيستم تن كيلومتر به نحوي عمل شود كه حقوق كاميون داران و صاحبان بار حفظ شود.

 جزئيات نحوه استحصال تن كيلومتر پايه 

فرامرز مداح در مورد جزئيات اين طرح گفت: مبناي تن كيلومتر، مبناي قيمت تمام شده حمل است يعني حمل كالا از نقطه «الف» به نقطه «ب» چقدر هزينه دارد.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: براي آنكه بتوانيم اين مورد را محاسبه و قيمت تن كيلومتر را استخراج كنيم، تا يك قيمت واقعي باشد كارگروهي در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي متشكل از نمايندگان سازمان راهداري، نمايندگان اصناف و تشكل هاي حمل ونقلي و راننده ها، اساتيد دانشگاه و غيره تشكيل شد؛ براي آنكه قيمت استخراج شود (تن كيلومتر برمبناي هزينه تمام شده) حدود ۲۰ جلسه در اين حوزه برگزار و در اين مبحث ۶۰۰ نفر ساعت كار شد.

مداح همچنين درباره نتيجه بررسي و برگزاري اين جلسات در ادامه توضيح داد: در اين بررسي ها، هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير را استخراج كرديم، هزينه هاي ثابت نظير هزينه هاي سرمايه گذاري، هزينه عوارض ساليانه، هزينه بيمه بدنه، هزينه بيمه شخص ثالث و دستمزدها و بيمه هاي تامين اجتماعي، جزء هزينه هايي است، چه ماشين كار كند چه كار نكند، بايد پرداخت شود. هزينه هاي متغير كه پارامترهاي آن استخراج شده است شامل لاستيك، لوازم يدكي، تعمير و نگهداري، سوخت، عوارض آزادراهي و غيره است كه به عنوان پارامترهاي متغير ثبت كرديم.

او در مورد هزينه هاي حمل و تامين و نگهداري نيز توضيح داد و گفت: برآوردي از ميزان كاركرد خالي و كاركرد داراي بار كاميون انجام شد، وقتي با بررسي همه جانبه هزينه ها قصد استخراج تن كيلومتر را داريم بايد بدانيم كه وسيله نقليه چه ميزان كار مي كند. هزينه تعمير و نگهداري شامل هزينه ماشين بدون بار و ماشين داراي بار است، وقتي اعلام مي شود يك لاستيك ۱۸۰ هزار كيلومتر كار مي كند چندان به پُر يا خالي بودن كاميون مربوط نيست و در هر دو گزينه اثر دارد.ظرفيت ماشين جزو پارامترهايي بود كه در نظر گرفته شد و با يكسري فرم ها، روش محاسبه تن كيلومتر استخراج شد، آخرين قيمت هاي تعمير و نگهداري از بازار استخراج و در فرمول ها ثبت شد و در نهايت يك تن كيلومتر پايه به دست آمد.(در مورد تن كيلومتر و هزينه هاي جانبي حمل كاميون بيشتر بدانيد)

 

آسان بار-آسان پديا-فرامرز مداح-جايگزيني تن كيلومتربا كرايه توافقي كاميون

 

تعيين قيمت تن كيلومتر و تاييد توسط كانون و انجمن هاي رانندگان 

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: پس از استحصال شدن تن كيلومتر پايه، حالا براساس مسافت، كرايه ها مشخص مي شود بدين صورت كه متوسط طي طريق يك كاميون در كشور ۴۵۰ كيلومتر است، ما ۴۵۰ كيلومتر را به عنوان پايه در نظر گرفتيم و مسافت هاي بالاي آن را ضريب كاهشي داديم، يعني تن كيلومتر آن كم مي شود و مسافت هاي كمتر از آن را ضريب افزايشي داديم، يعني يك مسير كوتاه، تن كيلومتر آن خيلي بالاتر از مسيري است كه طولاني است.

او با اشاره به اينكه معيار اين طبقه بندي فواصل هم، طبق الگويي از فهرست بهاي سازمان مديريت بود، بيان كرد: در نهايت قيمت تن كيلومتر استخراج شد، جلسه اي با كانون شركت هاي حمل ونقل و كانون رانندگان برگزار كرديم و آنها نيز اين فرمول را تاييد كردند.

 ارجاع تصويب تن كيلومتر به شوراي عالي ترابري توسط وزير راه 

مداح ادامه داد: در موضوع تن كيلومتر بحث صاحب كالا هم مطرح است كه بايد كرايه حمل را پرداخت كند، طبيعتاصاحبان كالا هميشه علاقه دارند، قيمت كمتري پرداخت كنند، راننده و شركت هم مايل است بيشتر دريافت كند، حال براي اينكه مرجعي موضوع تن كيلومتر را تسريع كند و بتوانيم به عنوان نوعي قانون از آن استفاده كنيم اين فرمول براي وزارت راه و شهرسازي و وزير راه ارسال شد وزير راه و شهرسازي آن را به شوراي عالي ترابري ارجاع داد، شوراي عالي ترابري مرجع قانوني تنظيم كننده روابط در حمل ونقل است كه مصوبات آن براي بخش هاي حمل ونقل لازم الاجرا است و شورايي است كه طبق قانون تشكيل شده است.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: جلسه كارشناسي در شوراي عالي ترابري برگزار شده است همچنين جلسه بعدي نيز در شورا برگزار مي شود و در نهايت اين موضوع در شوراي عالي ترابري مطرح مي شود و سپس براي تصويب مي رود كه آنجا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ذي نفعان اين مسئله در آن جلسه حضور دارند و نظريات خود را اعلام مي كنند و پس از تصويب آن براي اجرا ابلاغ مي شود. در ابلاغ، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كرايه همه مسيرها را محاسبه مي كند و براي استان ها مي فرستد و در استان ها به شركت هاي حمل ونقل و رانندگان طبق مدل شوراي عالي ترابري ابلاغ مي شود.(در مورد سازمان ها و انجمن هاي حمل كالا بيشتر بدانيد)

 

جايگزيني تن كيلومتربا كرايه توافقي كاميون

 

 تصويب تن كيلومتر تا حداكثر ۲۰ روز آينده 

مداح در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني مي كنيد چه زماني سيستم تن كيلومتر به جاي كرايه توافقي، براي كاميون داران اعمال مي شود؟ گفت: اگر اين موضوع تا سه هفته ديگر تصويب شود، حداكثر سه ماه مهلت اجراي كامل دارد.
او توضيح داد: يكسري از بارها خصوصا بارهاي بزرگ دولتي قراردادي هستند و شركت ها الان قرارداد هايي دارند كه با قيمت هاي موجود است، ولي بلافاصله به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ خواهيم كرد كه در مناقصه هايي از اين به بعد مي خواهند اجرا كند، قيمت پايه از رقم ما پيروي كند و قيمت هاي پايين تر مدنظر قرار ندهند.

 توزيع لاستيك بين كاميون داران با قيمت هاي كارخانه اي 

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره توزيع لاستيك دولتي بين رانندگان كاميون اظهار داشت: به تازگي توزيع لاستيك بين راننده ها با قيمت ها كارخانه اي آغاز شده است.

 يكي از مشكلات كاميون داران در روزهاي اخير، گراني لاستيك و نرخ هاي كرايه پايين بود، در اين راستا توزيع لاستيك با نرخ مصوب و دولتي بين كاميون داران آغاز شده است از سوي ديگر سازمان راهداري هم در حال تلاش است تا سيستم تن كيلومتر به جاي كرايه توافقي را در بارنامه ها اعمال كند تا حقي از كاميون داران تضعيف نشود.

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۴۱:۳۹

بي فايده بودن توقف بارگيري براي كاميون داران

يك تشكل مرتبط با كاميون داران در پيامي كه همزمان با بالا گرفتن برخي تحركات براي توقف بارگيري كاميون داران منتشر كرد، خطاب به رانندگان  فعال در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌اي هدف از تجمعات صنفي را آگاه شدن مسئولان و مديران دولتي از مشكلات و نارسايي‌هاي موجود عنوان كرده است.

اين تشكل در بيانيه خود عنوان كرده كه  تصميم مناسب، ادامه فعاليت و تمديد فرصت است و با وجود آنكه بسياري از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به ‌دليل كمبود لاستيك و قطعات عملاً زمين‌گير شده‌اند، توقف عمومي مجدد بارگيري، چيزي عايد كاميونداران و رانندگان نمي‌كند و برايشان سودي ندارد.

 

آسان بار-آسان پديا-آسان بار-بي فايده بودن توقف بارگيري براي كاميون داران

 

 

در اين بيانيه مطالبات اصلي رانندگان در 6 حوزه به شرح زير عنوان شده است:

حوزه  وزارت صنعت، معدن، تجارت

الف) نوسازي ناوگان فرسوده و لزوم كاهش تعداد ناوگان در كنار نوسازي

ب) اصلاح قراردادهاي يك طرفه شركت‌هاي خودروساز با متقاضيان كه در آن حقوق خريدار لحاظ نشده و رفع انحصاري كه در صنعت خودروسازي كشور وجود دارد و موجب بهره‌برداري و سوءاستفاده اين شركت‌ها شده است

ج) كمبود و گراني سرسام‌آور لاستيك، روغن، لوازم يدكي و قطعات پرمصرف خودرو كه شرايط از خرداد ماه تاكنون روز به روز بدتر شده و نگراني دارندگان وسائط نقليه سنگين را در پي داشته است

د) عدم اعلام نرخ معين و مشخص براي انواع لاستيك‌هاي وارداتي و داخلي و عدم نظارت بر قيمت فروش قطعات و لوازم يدكي ناوگان

 

حوزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان تأمين اجتماعي

الف) قرار گرفتن شغل رانندگي در رديف مشاغل سخت و زيان‌آور

ب) اصلاح فرآيند برگزاري مجامع عمومي و انتخابات هيئت مديره انجمن‌هاي صنفي و انتخابات نمايندگان اصلح و واقعي

ج) اجراي قانون بازنشستگي رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن كه در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است

د) امكان استفاده از ۵۰ درصد يارانه دولت براي تمامي رانندگان و از جمله رانندگاني كه به هر دليل كارت هوشمند آنها براي مدتي فاقد اعتبار بوده و متقاضي ورود مجدد به حرفه رانندگي هستند

ر) بررسي سوابق بيمه‌اي رانندگان در فاصله زماني سال ۱۳۷۲ لغايت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق كامل مدت زمان مذكور

س) اصلاح دستورالعمل بررسي از كار افتادگي رانندگان و همچنين استراحت پزشكي آنان در كميسيون‌هاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي

 

 

آسان بار-آسان پديا

 

حوزه وزارت نفت

الف) افزايش منطقي و متناسب كرايه حمل با هزينه‌ها در بخش حمل فراورده‌هاي نفتي

ب) رفع محدوديت در اختصاص سوخت براي ناوگاني كه در طول ماه فعاليت بيشتري دارند

ج) تخصيص سوخت براي كاميون‌هاي نوشماره و بازنگري در سهميه سوخت ساير ناوگان

د) تفكيك نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي از كرايه متعلق به راننده

ر) تخصيض سوخت به ميزان كافي براي ناوگان حمل‌و‌نقل ترانزيت

 

حوزه وزارت راه و شهرسازي

الف) تعيين كرايه حمل كالا براساس تن-كيلومتر

ب) احصا، وظايف، تكاليف و مسئوليت‌هاي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل در مقابل راننده، صاحب كالا و دولت كه عدم انجام اين وظايف در مقابل هر يك از آنها موجب بروز خسارات مادي و معنوي فراواني براي رانندگان و كاميونداران مي‌شود

ج) افزايش بهره‌وري ‌ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل‌ونقل و شناسايي ناوگاني كه بدون مدارك و بدون آنكه بارنامه دريافت نمايند، سهم قابل توجهي از كالاي موجود در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌اي را حمل مي‌نمايند

د) پوشش بيمه تكميلي براي رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با يكي از شركت‌هاي بيمه‌اي معتبر

ر) تحقق پرداخت وام كم بهره به كاميونداران و رانندگان جهت تأمين قسمتي از هزينه‌هاي جاري آنان

س) توزيع عادلانه بار با تقويت سالن‌هاي اعلام بار موجود و ايجاد سالنهاي اعلام بار در مناطقي كه ظرفيت فعاليت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدي بر نحوه فعاليت سالن‌هاي اعلام بار به‌يژه در مناطق بار خيز و بنادر كشور

 

آسان بار-بي فايده بودن توقف بارگيري براي كاميون داران-آسان بار-آسان پديا

 

حوزه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز

الف) عدم توقيف چندين ماهه و حتي چندين ساله ناوگاني كه به دليل ظن به قاچاق كالا توسط مراجع انتظامي و قضائي متوقف مي‌شوند و حتي در صورت تشخيص قاچاق نيز مالك يا راننده هيچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشاركت و نقشي در آن نداشته ولي بيشترين خسارات را از نظر مالي و اعتباري متحمل مي‌شوند

ب) اصلاح قوانين، دستورالعمل‌ها، آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه در اين رابطه صادر شده و به‌دليل ناهماهنگي في‌مابين مراجع ذيربط، اجراي آن در نقاط مختلف كشور سليقه‌اي است

حوزه سازمان امور مالياتي

الف) تعيين ماليات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن كاركرد ساليانه و محاسبه هزينه‌هاي مترتب بر حمل كه در اين صورت كاركرد هيچ يك از ناوگان موجود، مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود

ب) انجام هماهنگي‌هاي لازم با ادارات كل امور مالياتي در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه ماليات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقيم توسط ادارات و يا توجيه دفاتر پيشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهيل در امور

 

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۵:۱۷

به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

در روزهاي اخير به بهانه نوسانات ارزي اعتصابات زيادي از طرف كاميون داران ديده شده كه دليل اصلي آن گراني لاستيك و قطعات مورد نياز ماشين هاي سنگين است كه اين نوسانات خود نيز باعث سو استفاده بعضي از دلالان از اين جريان و دامن زدن به گراني هاست.

 

شروع و دلايل اعتصابات

نخستين دور اعتصابات كاميون داران كه از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجراي برخي از درخواست هاي رانندگان از سوي سازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط به خصوص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميد.

در اين دوره كاميون داران در خصوص مواردي چون گراني لاستيك و روغن موتور ، حذف بيمه تامين اجتماعي رانندگان به دليل محدوديت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگي در زمره مشاغل سخت و زيان آور، ناكافي بودن مقدار شارژ كارت سوخت در پايان هر ماه، تخلف شركت هاي حمل و نقل به خصوص عدم رعايت نرخ مصوب كميسيون از سوي اين شركت ها، عدم توزيع عادلانه بار در پايانه هاي اصلي بار به خصوص در پايانه هاي كلانشهرها و بنادر اصلي، نبود خدمات رفاهي به خصوص بيمه مكمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزايش نرخ حمل بار در ۵ سال اخير كه درنتيجه رانندگان به افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل تا زمان تهيه فرمول تُن بر كيلومتر طي زمان ۲ ماهه رضايت دادند.

همچنين مقرر شد تا در پايانه بار هر شهر (و در صورت نبود پايانه بار در آن شهر، در مركز استان) دفاتري به صورت رايگان و تحت نظارت سازمان راهداري براي ارائه حواله خريد دو جفت حلقه لاستيك به هر راننده داير شود تا با آن حواله بتواند از نمايندگي هاي مجاز فروش لاستيك خودروهاي سنگين، تاير مورد نياز را با نرخ دولتي و درب كارخانه خريداري كنند.

آسان بار-آسان پديا-به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

 

يكي ديگر از مواردي كه به آن رسيده شد، اعمال افزايش ۲۰ درصدي نرخ بار و كنترل شركت هاي حل و نقلي و برخورد با شركت هاي متخلفي بود كه نرخ كميسيون مصوب را رعايت نمي كردند.

اما تا كنون همچنان از تهيه فرمول محاسبه كرايه حمل بر اساس تن بر كيلومتر خبري نيست. موضوع فروش محدود لاستيك به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعاليت يا كارت سوخت نيز بر اساس اظهارات كاميونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخي از كاميون داران به تعداد نامحدود لاستيك دولتي واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با اين حال يكي از درخواست هايي كه به خوبي اجرا شد، پيگيري اعمال بيمه تكميلي درمان با محوريت نهادهاي صنفي رانندگان كاميون در هر استان بود.

با اجراي نيم بند برخي مصوبات كارگروه هاي ويژه رسيدگي به خواسته هاي كاميون داران با مشاركت ساير دستگاه ها از جمله كميسيون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي ديگر از دستگاه ها و همچنين اعمال مصوبه افزايش ۲۰ درصدي كرايه حمل بار در جلسه ويژه ديدار نمياندگان معترض با وزاراي راه و كار، اعتراضات كاميون داران به خصوص در زمينه مسائل معيشتي و درآمدي تا حدودي به سرانجام رسيد كه سبب شد اين اعتراضات به پايان برسد.

 

آسان بار-آسان پديا-به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

 

همچنين عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در ۲۱ خرداد، پايان قطعي اين اعتراضات را با پيگيري مطالبات كاميون داران تا رسيدن به نتيجه، اعلام كرد.

دور جديد اعتراضات با محوريت لاستيك 

در حال حاضر برخي توليدكنندگان داخلي لاستيك خودروهاي سنگين از عرضه محصول به بازار با هدف گران كردن آن خودداري كردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاري لازم با واردكنندگان را براي ترخيص سريعتر لاستيك ها وارداتي نداشت. درنتيجه با كمبود شديد لاستيك كاميون و اتوبوس، بار ديگر شاهد گراني اين محصول بوديم به گونه اي كه در برخي باربري ها، دلالان به كاميون داران پيشنهاد فروش لاستيك به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ ميليون تومان را ارائه مي كنند.(در مورد بازار سياه لاستيك بيشتر بدانيد)

در پي وقوع تنش هايي ميان رانندگاني كه به حمل بار اقدام مي كنند و رانندگاني كه خواهان توقف هر گونه فعاليت حمل و نقل بار هستند، هيئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمركي واردات لاستيك را تا ۵ درصد كاهش داد و اين مصوبه بلافاصله به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد.

كدام يك از مطالبات كاميونداران به نتيجه رسيد؟ 

داريوش اماني معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز با بيان اينكه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات كاميون داران در ابتداي خرداد ماه، اين سازمان به فكر رفع مشكلات آنهاست، گفت: بعضي از مطالبات به طورجدي از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي اجرايي بررسي و در دست اقدام است . بخشي از مسائل و مشكلات ازجمله برخورد با شركت هاي حمل ونقل، كميسيون هاي اضافي شركت هاي متخلف، اطلاع رساني به رانندگان در خصوص ميزان كرايه دريافتي، بازگشت بيمه تامين اجتماعي به روال قبلي و راه اندازي بيمه تكميلي رانندگان به صورت فوري رسيدگي و با فوريت حل و فصل شد . بخشي از مسائل و مشكلات نياز به زمان بيشتري داشت كه از طريق مطالعات كارشناسي بررسي شد و بخشي از مطالبات هم ازجمله سخت و زيان آور شدن شغل رانندگي نياز به تدوين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي دارد و يا بازنگري در دستورالعمل و قوانين و مقررات كه در دست بررسي و پيگيري است.

 

 

آسان بار-آسان پديا-به سرانجام رسيدن مطالبات كاميون داران

 
 
ماجراي گراني لاستيك كاميون و بي تاثيري كاهش تعرفه واردات 

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده اي، بخش مهمي از كاميون ها و كشنده هاي داخلي لاستيك باياس استفاده مي كنند و اين نرخ تعرفه اي كه اعمال شده، در خصوص لاستيك هاي سيمي است. در حالي كه دلالان در بخش توزيع و فروش لاستيك هاي باياس اقدام به گراني لاستيك كرده اند. به گفته برخي رانندگان كاميون، قيمت مصوب لاستيك هاي باياس ۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان است حال آنكه دلالان بعضا آن را ۵.۵ ميليون تومان هم به كاميونداران به فروش مي رسانند.

كارشناسان مي گويند لاستيك هاي سيمي عمر و كيفيت بالاتري دارند ولي از آنجايي كه بيشتر در كشنده ها و كاميون هاي مدرن و نوساز استفاده مي شوند، سهم كمتري در بازار مصرف لاستيك كاميون در ايران دارند چون بخش اعظمي از ناوگان سنگين حمل بار در ايران، فرسوده يا با عمر بالا هستند كه لاستيك هاي باياس (نخي) استفاده مي كنند و درنتيجه كاهش تعرفه واردات لاستيك سيمي تاثيري در كاهش قيمت لاستيك در بازار فعلي ندارد.

 

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۰:۲۸

نياز به برقراري عدالت در مراكز توزيع بار

يك فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌اي كالا گفت: بهبود شرايط فني و اقتصادي حمل و نقل جاده اي نيازمند برقراري عدالت در مراكز توزيع بار در اختصاص كرايه در چهارچوب تن بر كيلومتر است.عدالت در توزيع بار نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

مالك نخعي اين مطلب را پس از آن بيان كرد كه تعدادي از رانندگان در شبكه‌هاي اجتماعي از عدم وجود عدالت در نحوه توزيع بار در پايانه‌هاي كشور انتقاد كردند.

مالك نخعي در مورد اين‌كه چگونه مي‌توان عدالت را در مراكز توزيع بار برقرار كرد گفت:

در اين زمينه پيشنهاد مي‌‌شود سامانه پايانه بار مجازي به صورت ملي و يك پايگاه اطلاعاتي كامل از ثبت درخواست شركت‌هاي حمل‌و‌نقل براي كالاي در انتظار حمل و ثبت درخواست كاميون و كشنده‌هاي در انتظار بار براي كل كشور ايجاد شود.

اين راننده خودمالك تاكيد كرد: بدين ترتيب مي‌توان با ثبت مكان كاميون‌ها بر اساس سخت‌افزار سپهتن، نرم‌افزارهاي پايشي و آناليز ديتاي بالا و بازارگاه‌هاي الكترونيكي كه در حال شكل‌گيري هستند، در مجموع خدماتي ارائه كرد كه عدالت بر جامعه حمل‌ونقل حاكم گردد.  همچنين پيشنهاد مي‌شود در اين سامانه ملي بعد از صدور بارنامه براي كاميون مذكور نوبتي براي استان مقصد يا كلوني بار مقصد در نظر گرفته شود و به راننده اعلام گردد تا در زمان مشخص (بسته به طول مسير و مدت زمان لازم براي رانندگي ) در مقصد حاضر باشد.

آسان بار-آسان پديا-نياز به برقراري عدالت در مراكز توزيع بار-مالك نخعي

 

يكي از مطالبات هميشگي رانندگان اجراي عدالت در توزيع بار و حذف بومي‌گرايي در پايانه‌هاي بار است كه عدم توجه به اين مهم موجب شده اغلب آنان از توزيع ناعادلانه بار در برخي پايانه‌هايي كه توزيع بار آنها، نقش مهمي در وضعيت اقتصادي حاكم بر حمل‌ونقل جاده‌اي بار دارند، گله‌مند باشند.

رانندگان معتقدند همه كاميون‌ها از جمله كاميون‌هاي ملكي و بومي بايد برطبق نوبت پايانه، بارگيري كنند اين د رحالي است كه به گفته آنان، به كرات مشاهده مي‌شود رانندگان و كاميونداران بومي يا ملكي مربوط به شركت‌هاي حمل‌ونقل در اولويت توزيع بار قرار مي‌گيرند.

 

 

 

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۱:۰۹:۳۸

اجراي مانور مقابله با حوادث حمل كالاهاي خطرناك دربندر امام خميني

با هدف ارتقاي آمادگي و توان نيروهاي عملياتي در برابر حوادث ناشي از حريق مواد نفتي تحت نظارت كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني(ره) مانوري در جهت مقابله با حوادث حمل كالاهاي خطرناك برگزار شد.

عادل دريس مديركل سازمان بنادر و دريانوردي استان خوزستان با اشاره  به تخليه و بارگيري  انواع كالاهاي خطرناك از جمله حجم قابل توجهي از  فرآورده هاي نفتي و ترانزيت آن از اين مجتمع بزرگ بندري به كشورهاي حوزه خليج فارس گفت:  با هدف ايجاد بستري  ايمن و براي به حداقل رساندن خطرات احتمالي  حين تخليه و بارگيري اين نوع كالاها، به طور ادواري  مانورهاي تمريني اجرا مي شود.

او افزود: طي مانور صورت گرفته، نيروهاي عملياتي مركز ايمني و آتش نشاني به منظور ممارست نحوه مقابله با نشت مواد نفتي و درس آموزي از تجارب و اتفاقات احتمالي براي تانكرهاي حامل مواد نفتي، مانور مقابله با حوادث كالاي خطرناك  طي دو بخش  به مرحله  اجرا گذاشته شد. در اين مانور نيروهاي عملياتي مركز ايمني و آتش نشاني  مجتمع بندري امام خميني(ره) بر اساس سناريوي طراحي شده، در ابتدا  با پاشيدن  فوم  ضد حريق،  به محصور  نمودن دامنه  نشت مواد نفتي از تانكر حامل مواد نفتي پرداخته و ضمن  مسدود كردن  مسير انتشار از گسترش آن جلوگيري كردند.

آسان بار-آسان پديا- اجراي مانور مقابله با حوادث حمل كالاهاي خطرناك دربندر امام خميني

 

طي بخش دوم نيز حسب سناريوي مذكور دامنه حريق ناشي از مواد نفتي جمع آوري شده  را مهار كرده  و ضمن  محصور  كردن اطراف آن، از گسترش دامنه آن و سرايت به  ديگر نقاط تبديل آن به حادثه  بزرگ و رسيدن خسارت گسترده به ديگر محمولات و تجهيزات  پيشگيري كردند.

مدير منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني(ره) در آخر گفت: در سايه هم افزايي و هماهنگي نيروهاي عملياتي و تيم هاي همكار مانور ياد شده با انطباق كامل با استانداردهاي  عملياتي به طور موفقيت آميز برگزار شد.(در مورد بنادر و دريانوردي در ايران بيشتر بدانيد)

 

نويسنده :آسان بار
تاريخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۳۶:۰۱

استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل در جهان را متحول ساختند. (بخش دوم) 

در بخش اول پنج استارت‌آپ مهم حمل و نقل در جهان و مزاياي اصلي آن‌ها را مورد نظر قرار داديم.

در اين مقاله هم قصد داريم تعداد ديگري از اين شركت‌ها و خدمات انحصاري‌شان به مصرف‌كنندگان را مدنظر قرار دهيم و نهايتاً پس از به پايان بردن ليست بزرگان اين صنايع به مدل‌هاي كسب و كار ايراني بپردازيم كه با الگوبرداري و يا ابداع روشي نوين به بزرگان اين صنعت در كشورمان تبديل شدند.

مهم ترين استارت آپ هاي حمل و نقل جهان

اوفو و موبايك (Ofo and Mobike):

اوفو و موبايك دو استارت‌آپ چيني هستند كه به عنوان بزرگ‌ترين شركت‌هاي به اشتراك‌گذاري دوچرخه شناخته مي‌شوند. استفاده‌كنندگان از هر دوي اين سرويس‌ها، مي‌توانند به سادگي و تنها با استفاده از تلفن همراه خود و كيف پول الكترونيكي، از مبدا تا مقصد خود، از اين دوچرخه‌ها استفاده كنند و دقيقاً در مقصد خود و در گوشه‌اي از خيابان دوچرخه‌ها را قرار دهند. بر پايه اين سيستم ديگر نيازي به قرار دادن دوچرخه‌ها بر روي سكوهاي خاص دوچرخه پس از پايان سفر وجود نخواهد داشت.
مقامات موبايك ادعا مي‌كنند اين شركت با روزانه 30 ميليون سفر در 180 شهر جهان بزرگ‌ترين شركت در زمينه ارائه دوچرخه است. مقامات اوفو هم مي‌گويند اين شركت در برنامه خود دارد تا 20 ميليون دوچرخه در 20 كشور جهان تا پايان امسال براي كاربران خود آماده كند. هر دوي اين شركت‌ها به تازگي در ايالات متحده و اروپا شروع به كار كرده‌اند. اوفو و موبايك در حال گسترش بازار خود با روش‌هاي تهاجمي هستند، شايعات مي‌گويد اين دو شركت در حال برنامه‌ريزي براي يكپارچه‌سازي خدمات خود هستند تا بتوانند بزرگ‌ترين پلتفورم اشتراك دوچرخه به ارزش 4 ميليارد دلار را پايه‌گذاري كنند.

آس-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل در جهان را متحول ساختندان بار-آسان پديا

چريِت (Chariot):

چريت يك استارت‌آپ امريكائي است كه علي وهاب‌زاده بنيان‌گذار و عضو ايراني را در هيئت مديره خود مي‌بيند. چريت همكار شركت خودروسازي فورد است. چريت خدمات حمل و نقل ارائه مي‌كند، اما نكته تمايزش حمل و نقل مسافر به تعداد زياد و با وسيله نقليه‌اي مانند ون است. چريت مي‌خواهد به پر سودترين شركت حمل و نقل جمعي تبديل شود كه سرعت فوق‌العاده‌اي دارد، قابل اطمينان است، و قيمت‌هاي مناسبي دارد، و در عين حال تمام اين خدمات را با ون‌هاي جديد و فوق‌العاده فورد كه تا 15 نفر هم ظرفيت دارند ارائه مي‌كند. چريت در سال 2016 توسط فورد خريداري شد و در حال حاضر در حال گسترش دادن خدمات خود به شهرهاي بزرگ جهان است.

آسان بار-آسان پديا

گرب (Grab):

گرب يك شركت سنگاپوري است. اين شركت در ابتدا كار خود را با سرويس‌هاي درخواست خودرو در جنوب شرق آسيا آغاز كرد، اما پس از آن خدمات خود را به خدمات اجاره خصوصي خودرو، اشتراك خودرو، تحويل كالا و پرداخت‌هاي موبايلي گسترش داد. مقامات اين شركت مي‌گويند، گرب مي‌خواهد با همكاري همزمان با دولت‌هاي كشورها، رانندگان، مسافران و به طور كلي جوامع مختلف، مي‌خواهد پتانسيل واقعي كه اين منطقه 620 ميليوني از جهان دارد را به خوبي آشكار كند و مشكلاتي كه بر سر راه پيشرفت اين صنايع وجود دارد را مرتفع سازد. اين اهداف به اندازه كافي آرماني هستند. گرب در حال حاضر، بيش از 700 هزار راننده در 40 شهر سنگاپور، تايلند، مالزي، ويتنام، اندونزي، ميانمار و... دارد.

آسان بار-آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل در جهان را متحول ساختند

گِت (Gett):

گت هم استارت‌آپ درخواست خودرو است، با اين تفاوت كه خودروها همه تاكسي‌اند. اين سرويس در حال حاضر در 100 شهر، در چهار كشور، بريتانيا، ايالات متحده، روسيه و رژيم اشغالگر قدس فعاليت دارد. مقامات شركت گت مي‌گويند، تنها در لندن نزديك به نيمي از تاكسي‌هاي سياه اين شهر از اپليكيشن گت استفاده مي‌كنند و در نيويورك هم اين سرويس در حال تبديل شدن به دومين شركت بزرگ ارائه اين خدمات است. (البته در نيويورك اين شركت تحت عنوان شركت تابعه خود جونو (Juno) فعاليت مي‌كند.) اخيراً شركت گت با شركت بين‌المللي كري (Carey) قرارداد همكاري به امضاء رساند، پيشبيني مي‌شود اين قرارداد به توسعه و رشد گت در 1000 شهر جديد در سرتاسر دنيا و همين‌طور 100 شهر در ايالات متحده و اروپا بينجامد.

آسان بار-آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل در جهان را متحول ساختند

اسكوت (Scoot):

اين استارت‌آپ امريكائي با شركت‌هايي كه در اين مجموعه مقالات (تا اينجا دو بخش) مورد بررسي قرار گرفت متفاوت است. همان‌طور كه تا اندازه‌اي هم از اسمش مشخص است، اين شركت سرويس ارائه اسكوتر است؛ اسكوترهايي كه با اپليكيشن موبايل كار مي‌كنند و ظاهري شبيه وسپا دارند؛ اسكوترهايي برقي كه با رنگ قرمز نمادين خود كاملاً از نظر بصري مشخص و متمايز هستند. اسكوت مي‌گويد اين سرويس به سرعت در حال رشد در سانفرانسيسكوست و به دنبال شركاي تجاري براي گسترش دامنه فعاليت خود به بزرگ‌ترين شهرهاي جهان است. اسكوت ادعا مي‌كند تركيبي از سرعت، مقرون به صرفگي، راحتي، امنيت و ثبات را به ميلياردها سفر روزانه در شهرهاي جهان هديه كرده است. مقامات اسكوت مي‌گويند 50 هزار نفر از اين خدمات بهره برده و مجموعاً 1 ميليون مايل با اين اسكوترها طي شده است. اسكوت در حال همكاري با استارت‌آپ خودروسازي چيني به نام CHJ است تا خودروهاي برقي با قابليت جا به جائي باتري را به سانفرانسيسكو بياورد.

آسان بار-آسان پديا-استارت‌آپ‌هايي كه صنعت حمل و نقل در جهان را متحول ساختند

 


براي مطالعه بخش اول اين مقاله، كليك كنيد.

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ]